Tjenester innen prosjektarbeid og ledelse

Kundene velger oss på grunn av vår brede erfaring med prosjektarbeid og ledelse, nettverket, samt evnen til samhandling og faglig kompetanse.


Prosjektledelse


Prosjektledelse og prosjektutvikling i små og store prosjekter for flere ulike bransjer.

Vi tar rollen som prosjektleder og representerer prosjekteier basert på en særskilt avtale, samt opptrer på dennes vegne i forhold til andre aktører i prosjektet.

En avtale om prosjektledelse omfatter ofte at prosjektleder skal planlegge, organisere, styre og kontrollere prosessen. Herunder å besørge utført de funksjoner prosjekteier står ansvarlig for og som ikke entydig påligger prosjekteier eller en av de øvrige prosjektmedarbeiderne, samt ivaretakelse av forhold til andre som er berørt av prosjektet og til offentlige myndigheter.

Utover disse punktene kan avtalen også presisere at prosjektlederens ytelser omfatter å utarbeide skriftlig materiale som strategiavklaring, kartlegging/analyser, plandokument, rapporter, møtereferater og annet.

Et oppdrag som prosjektleder omfatter vanligvis å forberede beslutninger som fremlegges prosjekteier/styringsgruppe for valg/godkjennelse, samt å iverksette beslutningene.

Vi samarbeider med flere andre profesjonelle foretak innen juridiske fag, rådgivende ingeniører, økonomi/finansiering, plan og arkitektur for å utøve vår prosjektledelse til beste for våre kunder.


Forretningsutvikling


Forretningsutvikling i små og store bedrifter for flere ulike bransjer, med hensikt å forbedre eller skape ny virksomhet.

Aktiviteter som kan kalles forretningsutvikling inkluderer ofte vurdering av markedsmuligheter og markeder, analyser av kunder og konkurrenter, etablering av nye virksomheter og forretningsenheter, samt skrive forretningsplaner og utforme konkrete forretningsmodeller.

Vi tilbyr også vår kompetanse som for påvirkning av offentlige beslutningsprosesser. Det har ofte til hensikt å utvide selskapets forretningsområder, kundekrets, øke salget, utvikle nye produkter eller markeder.

Vi samarbeider med flere andre profesjonelle foretak innen juridiske fag, rådgivende ingeniører, økonomi/finansiering, plan og arkitektur for å utøve vår forretningsutvikling til beste for våre kunder.


Daglig leder


Vi tilbyr å være innleid daglig leder i kortere eller lengre perioder, samt ofte på deltid. 

Vi tar rollen som Daglig leder i henhold til aksjeloven, representerer selskapet basert på en særskilt avtale, og rapporterer til styret i selskapet.

Vi har ansvaret for utøvelsen av den daglige virksomhet i selskapet, samt tilrettelegge for selve styrearbeidet ved å forberede styresaker og fremlegge disse slik at styret får et tilfredsstillende behandlingsgrunnlag.

Vi samarbeider med flere andre profesjonelle foretak innen juridiske fag, rådgivende ingeniører, økonomi/finansiering, plan og arkitektur for å utøve daglig ledelse til beste for kunden.